ALGEMENE VOORWAARDEN

Ingeval MB Nabestaandenzorg werkzaamheden verricht uit hoofde van Register-Executeur, dan zijn de algemene voorwaarden van de Stichting Register-Executeur van toepassing; https://www.nabestaandenontzorgen.nl/algemene_voorwaarden.php.

Voor overige werkzaamheden heeft MB Nabestaandenzorg zelf algemene voorwaarden opgesteld, waarin de rechten en plichten van partijen worden weergegeven. Deze algemene voorwaarden zullen ook per mail toegezonden worden.

1. Begrippenlijst

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

MB Nabestaandenzorg: de opdrachtnemer die de diensten verleent;

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan MB Nabestaandenzorg de opdracht heeft gegeven de afgesproken dienst te leveren;

De dienst: de te verrichten werkzaamheden zoals besproken en schriftelijk bevestigd;

De overeenkomst: de afspraak of bevestiging van opdracht zoals mondeling besproken en schriftelijk vastgelegd en overlegd door MB Nabestaandenzorg;

De voorwaarden: de ondergenoemde algemene voorwaarden.

2. Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, opdracht en overeenkomst tussen de opdrachtgever en MB Nabestaandenzorg waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Ingeval er door MB Nabestaandenzorg derde partijen worden ingeschakeld bij het verrichten van diensten dan zijn deze algemene voorwaarden ook op de aanvullende overeenkomst van toepassing.

Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard.

Als MB Nabestaandenzorg niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat in enigerlei mate het recht verloren gaat om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen dienen tussen partijen overeengekomen te worden, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Als zich tussen partijen onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

3. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Als de aanvaardingstermijn is verstreken of er is geen aanvaardingstermijn gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend.

Bovenstaande geldt ook indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Prijsopgaven gelden niet automatisch voor andere of toekomstige opdrachten.
Voor werkzaamheden, welke aanvullend op de eerdere overeenkomst gevraagd worden, zal indien nodig een nieuwe overeenkomst opgesteld worden. Aan prijsafspraken in de eerdere overeenkomst kunnen
geen rechten worden ontleend.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. In geval er zich onvoorziene kosten voordoen worden dit aan de opdrachtgever voorgelegd en in principe afgerekend. Ingeval deze kosten nodig zijn voor het juist kunnen uitoefenen van de gevraagde diensten en opdrachtgever weigert deze te betalen dan kan MB Nabestaandenzorg niet gehouden worden aan de verdere uitvoer van de overeenkomst.

Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MB Nabestaandenzorg daaraan niet gebonden, tenzij er akkoord wordt gegaan met de afwijkingen.

MB Nabestaandenzorg behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.

4. Overeenkomst, termijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhogingen

De overeenkomst wordt uitsluitend schriftelijk gesloten. Het tekenen van de offerte door de opdrachtgever is hiervoor voldoende.

Bij het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst kunnen de werkzaamheden evengoed gestart worden. Het eerste officiële contact waarin werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever verricht worden geldt dan als het begin van de overeenkomst. Het ontbreken van de schriftelijke overeenkomst ontslaat opdrachtgever dan ook niet van de betalingsverplichting.

MB Nabestaandenzorg zal de overeenkomst naar eer en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Gezien de aard van de dienstverlening kan MB Nabestaandenzorg echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.

Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vraagt, heeft MB Nabestaandenzorg het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

MB Nabestaandenzorg is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan MB Nabestaandenzorg de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de factuur heeft voldaan. Het voldoen van de factuur wordt beschouwd als een goedkeuring voor de gedane werkzaamheden tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk anders aangeeft.

De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, waarvan MB Nabestaandenzorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.
Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft MB Nabestaandenzorg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens ter beschikking heeft gesteld.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.
MB Nabestaandenzorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voortvloeit uit de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, wordt gewijzigd kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. MB Nabestaandenzorg zal daarvan voor zover mogelijk, vooraf prijsopgaaf doen.
Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt op voorhand de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering, mits deze in redelijkheid van de opdrachtgever kan worden gevraagd.

Als de overeenkomst is gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is MB Nabestaandenzorg gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van MB Nabestaandenzorg op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MB Nabestaandenzorg een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief dan wel kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de te verrichten werkzaamheden.

Als de opdrachtgever in gebreke komt in de nakoming van hetgeen waartoe de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect ontstaat voor MB Nabestaandenzorg.

Ingeval er een bepaalde prijs overeengekomen is, dan is MB Nabestaandenzorg onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs:
– Als de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
– Als de prijsverhoging voortvloeit uit een onvoorziene wijziging van tarieven of leges welke
MB Nabestaandenzorg doorbelast op grond van de overeenkomst of een verstrekte bevoegdheid.

Tenzij er een uitdrukkelijke einddatum van de werkzaamheden is afgesproken bepaalt
MB Nabestaandenzorg zelf de redelijke termijn waarbinnen de diensten worden verricht dan wel de overeenkomst in verschillende fasen wordt uitgevoerd en de verrichte werkzaamheden gefactureerd.

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

MB Nabestaandenzorg is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
- als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst, als er omstandigheden goede reden geven om aan te nemen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- als de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid niet wordt gegeven dan wel onvoldoende is;
- als door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever het niet langer redelijk is te verlangen dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nagekomen.

Daarnaast is MB Nabestaandenzorg bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is danwel van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van kan worden verwacht.

Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen vanuit de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar bij de opdrachtgever. Als MB Nabestaandenzorg de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt MB Nabestaandenzorg de aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Als gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst is MB Nabestaandenzorg niet aansprakelijk voor schade of kosten die daardoor ontstaan.

Als de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is heeft MB Nabestaandenzorg recht op schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, welke daardoor direct of indirect ontstaat.

Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MB Nabestaandenzorg zal er in overleg met de opdrachtgever de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden plaatsvinden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toe te rekenen is. De kosten voor deze overdracht worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij er anders overeengekomen is.

In geval er sprake is van een omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, kan MB Nabestaandenzorg de overeenkomst per direct opzeggen danwel de order of overeenkomst annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of tot schadeloosstelling. De vorderingen van MB Nabestaandenzorg op de opdrachtgever zijn als gevolg van de omstandigheid wel direct opeisbaar.

Als de opdrachtgever een getekende opdracht geheel of deels annuleert, dan geldt hiervoor een opzeg-termijn van één maand, gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op het moment van opzegging. De reeds verrichte werkzaamheden worden dan direct in rekening gebracht.

Opzegging van en aan opdrachtgever dient schriftelijk gedaan te worden, via email of per post.
De opzegging dient te geschieden vanaf het bij MB Nabestaandenzorg bekende emailadres.

Wijzigingen in de bevoegdheid van de opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, pas tegenover MB Nabestaandenzorg van kracht zijn nadat dit schriftelijk is doorgegeven. Opdrachtgever dient iedere vorenbedoelde wijziging terstond mee te delen.

6. Overmacht

MB Nabestaandenzorg is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, noch volgens de algemeen geldende opvattingen aan MB Nabestaandenzorg toe te rekenen valt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, waarop geen invloed kan of kon worden uitgeoefend, als gevolg waarvan MB Nabestaandenzorg niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
MB Nabestaandenzorg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, is ingetreden nadat MB Nabestaandenzorg de verbintenis had moeten nakomen.

MB Nabestaandenzorg kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De reeds verrichte werkzaamheden dienen wel vergoed te worden.

7. Betaling en incassokosten

De factuur is gebaseerd op de getekende offerte; eventuele afwijkingen kunnen betrekking hebben later gemaakte en bevestigde afspraken. MB Nabestaandenzorg kan een voorschot vragen welke wordt verrekend bij de eindafrekening. Bij contante betaling wordt op verzoek een bewijs van betaling verstrekt.

De opdrachtgever is verplicht de factuur binnen 3 weken na ontvangst te hebben betaald.

De betalingstermijnen genoemd hiervoor geldt als fatale termijn. Door de enkele overschrijding daarvan raakt de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling benodigd is.

Met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de wet is bepaald, heeft MB Nabestaandenzorg recht op vergoeding van de wettelijke rente en buitengerechtelijke (incasso)kosten als de opdrachtgever de factuur niet binnen de hiervoor genoemde termijn betaalt.

De opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Aansprakelijkheid

Als MB Nabestaandenzorg aansprakelijk blijkt te zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.

MB Nabestaandenzorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat (door of namens) de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

Als MB Nabestaandenzorg wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding, dan wel tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

MB Nabestaandenzorg is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de

nakoming van de overeenkomst te bewerkstellingen, voor zover deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. MB Nabestaandenzorg is nooit aansprakelijk voor indirecte schade noch gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

MB Nabestaandenzorg is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of tekortkomingen welke door eventueel ingeschakelde derden veroorzaakt zijn.

De in bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MB Nabestaandenzorg.

9. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart MB Nabestaandenzorg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Als MB Nabestaandenzorg uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden MB Nabestaandenzorg zowel buiten als in rechte bij te staan en onmiddellijk al hetgeen te doen dat van opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Als de opdrachtgever in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is MB Nabestaandenzorg, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MB Nabestaandenzorg en derden als gevolg hiervan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MB Nabestaandenzorg partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Alle geschillen tussen opdrachtgever en MB Nabestaandenzorg worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de plaats het dichtst gelegen bij de vestigingsplaats van MB Nabestaandenzorg.

Partijen doen pas een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11. Wijziging voorwaarden en tarieven

MB Nabestaandenzorg behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen en/of aan te vullen.

Wijzigingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden binden partijen bij overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending dan wel overhandiging daarvan door MB Nabestaandenzorg aan opdrachtgever.

Wijziging van de tarieven zullen ingaan per de eerste van de maand, rekening houdend met een minimale periode van een maand voordat het nieuwe tarief in zal gaan, en worden schriftelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.

Als opdrachtgever het niet eens is met de tariefverhoging, dan kan de overeenkomst schriftelijk worden ontbonden, uiterlijk een maand nadat de tariefverhoging schriftelijk is medegedeeld.

MB Nabestaandenzorg kan jaarlijks, met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar, zonder nadere aankondiging de tarieven wijzigen.