Wie doet wat?

Bij een overlijden kunnen meerdere dienstverleners betrokken zijn, met ieder zijn eigen vakgebied.

Huisarts: deze zal de dood en het tijdstip daarvan vaststellen. De arts laat twee enveloppen achter, een voor de uitvaartbegeleider zelf en een die de uitvaartondernemer bij de gemeente kan afgeven.

Uitvaartbegeleider: deze verzorgt alles rond de begrafenis of crematie. Daarbij moet u denken aan verzorging van de overledene tot en met het boeken van het uitvaartcentrum, het drukken van de rouwkaarten en het regelen van het vervoer. Daarnaast zal het overlijden gemeld worden bij de gemeente en een akte van overlijden aangevraagd worden. Ook zal de uitvaartondernemer, indien van toepassing, de uitvaartverzekeringen incasseren bij de betreffende verzekeraar(s).

Gemeente: deze noteert het overlijden in de gemeentelijke basisadministratie. Het overlijden wordt daardoor automatisch gemeld bij pensioenverzekeraars en zorgverzekeraars. Let op, dit gebeurt niet bij overige verzekeraars; daar geldt een meldingsplicht door de nabestaanden.

Notaris: deze kijkt na of er een testament is en geeft desgewenst een verklaring van erfrecht of executele af. Een dergelijke verklaring kan nodig zijn om bepaalde zaken te regelen, bijvoorbeeld het opvragen van gelden uit levensverzekeringen of om aan te tonen wie gemachtigd is om namens de nabestaanden bepaalde zaken te regelen. Ingeval van een complexe nalatenschap (een groot aantal erfgenamen, een ingewikkeld testament of een groot vermogen) is het raadzaam om een notaris de erfenis te laten afhandelen. De notaris kan ook de belastingaangifte voor het lopende jaar verzorgen alsmede de aangifte voor het erfrecht.

Federatie Erfrechtspecialist: deze kan u helpen met het overzien van de financiële en fiscale gevolgen van het overlijden, zoals wel of niet het huis vererven, wel of geen vorderingen uitkeren, wel of geen rente toekennen. Dit is met name van belang bij keuzetestamenten, een eigen zaak of een wat hogere nalatenschap. Tevens verlenen zij hulp bij de tekstuele voorbereiding van uw testament.

Register-Executeur (MB Nabestaandenzorg):
Vóór een overlijden: samen met u uw belangrijke gegevens en uitvaartwensen vastleggen in het Nalatendossier, wat periodiek gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt wordt. Daarbij wordt ook gekeken of het bestaande testament (nog) volstaat dan wel of er een testament zinvol is.
Ná een overlijden: optreden als (gevolmachtigd) executeur danwel helpen bij het regelen van de administratieve zaken, zoals het aanpassen of opzeggen van verzekeringen en lidmaatschappen, helpen met het bedenken van oplossingen voor bijvoorbeeld huisdieren of het leeg opleveren van een huis, erfrechtaangifte. Zie knop hieronder voor meer informatie.

Aangesloten bij Stichting Register-Executeur en het Landelijk Platform Nabestaanden

logo-registerexecuteur-v4